Учебен процес

Учебният процес в ДГ №197 "Китна градина" се провежда по установения дневен режим и утвърдената програмна система.

По график се провеждат ситуации по БДП, в образователното съдържание се интегрират знания за гражданско образование и екологично възпитание. Разработена е програма за превенция за ранно отпадане, както и мерки, подпомагащи бързото адаптиране на децата.

Детската градина предлага избираеми дейности като:

  • народни танци,

  • английски език,

  • приложно изкуство,

  • мажоретен състав,

  • спорт,

  • конструктивно-технически дейности.

Учебното заведение има изградена организация за обучение в отдалечена среда чрез използване на дигиталните технологии, като използва облачното пространство за образование на Гугъл. Там са изградени виртуални групи за комуникация, информация и срещи с родителите и децата.

Създадена е виртуална колекция от ресурси, която е своеобразна библиотека за родителите и децата.