Медицински документи за прием и отглеждане на дете в детската градина

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.), при приема и по време на отглеждането на детето в детската градина, се изискват следните документи, удостоверяващи здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести:

 1. При постъпване на детето, задължително се представят:

 • Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006 г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007 г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007 г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009 г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 (три) дни преди постъпването на детето в детската градина.

Допълнителни документи за новопостъпващи деца в яслена група:

 • Изследване за Васерман

 1. При отсъствия на деца от детската градина:

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 • за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

 • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).