Мисия, визия, цели

Нашата мисия

Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност.

За децата:

Да знаят, да умеят да правят, да живеят с другите и различните; да бъдат!

 • подкрепа и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

 • създаване на благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

 • осигуряване за всяко дете един желан свят, свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт.

За работещите в детската градина:

Да напредват, да търсят, да вярват, да дават!

 • осигуряване на подходяща и подкрепяща среда за професионална и творческа изява;

 • окуражаване и мотивиране на педагогическия и непедагогически персонал да разгърнат в най-висока степен уменията си;

За родителите:

Доверие, сигурност, спокойствие!

 • спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им,

 • убеденост, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

За всички, които ни партнират:

Удовлетвореност!

 • да осмислят огромната значимост на първите седем години от живота на човека;

 • да преоткрият късче от собственото си детство;

 • да повярват в мисията на всички, които работят в предучилищното образование и да бъдат с нас.

Нека всички заедно да вървим напред в името на най-святото – ДЕТЕТО!


Визия

С общи усилия да превърнем ДГ № 197 "Китна градина" в:

 • Предпочитана среда за 3–7 – годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.


Цели на стратегията за развитие

ДГ № 197 "Китна градина" да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност за осъществяване на многостранни инициативи и средище за гарантиране на пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете.