Всички заедно - можем повече.

ПРФВС в Столична община/ 2018 г.


Проектът представя нов иновативен начин на подобряване здравната и физическа култура на децата ДГ №197 “Китна градина” в гр. София, свързана със спортни дейности, като ролеви подвижни игри, щафетни игри и Мини-волейбол. От друга страна, проект е насочен и към популяризиране на програма „София - Европейска столица на спорта – 2018 година“. Проектът включва прякото участие на над 60 деца от 4 до 6 години, родители, медии и граждани. Изпълнението на проекта предвижда поредица от спортни дейности, като основният фокус е върху провеждане на спортен празник под надслов „Всички заедно – можем повече“ с различни ролеви подвижни игри и демонстративно състезание по мини-волейбол между два отбора. Основните дейности ще бъдат ръководени и изпълнени на територията на детската градина със специалисти по волейбол от ЦПЛР-СШ СОФИЯ с дългогодишен опит в началното обучение по мини-волейбол в детските градини. Изпълнението на проекта е свързано с осигуряване на нови иновативни спортни дейности за надграждане на знанията и уменията на децата, както и възпитаване на ценности за съхранение на личното здраве, социалната ангажираност и образователна интеграция на подрастващите.

Фолклор и традиции

Заедно в подкрепа на различието и равен шанс за всички деца по програма за развитие на физическото възпитание и спорт. /СОА17-У321-276/ 06.03.2017 г.Детска театрална и арт работилница.

Проект „Социална интеграция на деца от етнически произход, чрез организиране на занимания по интереси и неформално обучение, програма „Развитие на физическото възпитание и спорт” Столична община/ СО15-2100-155/ 17.02.2015 г.


Предучилищната възраст е време за формиране на интерес и приобщаване на децата към българските народни обичаи и традиции и народното творчество. В рамките на проекта бяха създадени клубове по интереси с включване на деца от детската градина, различни по възраст и етнически произход, с цел да им предоставим възможност да общуват и формират приятелства, да развиват таланта си и творческите си заложби. В клубовете бяха привлечени да участват и родители на децата, за да предадат своите знания, да участват в изработването на различните художествени изделия, танци, обичаи.

Децата се запознаха с обичаите и занаятите от ромския и българския фолклор. Те изучиха общите празници – „Гергьовден” („Ерделес”); „Великден” („Патраги”);

„Сирни Заговезни” и „Лазаруване”. Възпроизведоха се различни празници и обичаи, изработване на лазарски венчета, кукерски маски и други. Опознаха културната идентичност на другия етнос и осъзнаха приликите, бита и традициите. През месец май се проведе фолклорен концерт „Пръски от извора”, който обедини песни, танци и обичаи от двата етноса.

Създаването на клуб по „Керамика и занаяти” допринесе за развитие на творческите умения на децата, даде възможност за опознаване на характерните за двата етноса шевици за украса, линии, форми и цветови комбинации. Децата изработваха изделия от бита – грънци, чинии, пана, поставки и бижута. През месец септември направихме изложба „С нашите ръце” на изработени от децата художествени изделия свързани с празниците и обичаите на двата етноса.