Актуални документи за учебната 2023/ 2024 г.

Административни

Етичен кодекс на общността на ДГ № 197 „Китна градина"

Стратегия за развитие на ДГ № 197 „Китна градина"

Правилник за дейността на ДГ № 197 „Китна градина"

Годишен план на дейността на ДГ № 197 „Китна градина"

Учебен план на ДГ № 197 „Китна градина"

Форми на педагогическо взаимодействие

План за действие по безопасност на движението по пътищата

Механизъм за противодействие на тормоз и насилие:

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Политика за противодействие с тормоза в детската градина

Програма и план за работа по механизма за противодействие на тормоза

Защита на личните данни:

Вътрешни правила ЗЛД

Заявление за достъп до лични данни

Политика за защита на личните данни

Съобщение за поверителност на личните данни. Информация за служители

Съобщение за поверителност на личните данни. Информация за родители

Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Платформа за достъп до обществена информация

Административно обслужване

За посочените по-долу административни услуги не се дължат такси

Препис извлечение на трудова книжка

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 3)

Удостоверение за подготвителна група

Удостоверение за посещение на детска градина

Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група


Издаване на служебна бележка


Образци на декларации и заявления


Заявление за отсъствие по домашни причини

Заявление за късен прием

Заявление за издаване на удостоверение за 1. клас след 3. подготвителна група

Заявление за отписване 

Архив документи от минали години

Папка с документи от учебната 2021/ 2022 г.